آیا امام زمان(ع) نیز در عصر ظهور رجعت می کنند؟

آیا امام زمان(ع) نیز در عصر ظهور رجعت می کنند؟

جزییات بحث رجعت چیزی است که به لحاظ پیچیده بودن و دقت هایی که آن عصر دارد، به روشنی برای ما قابل فهم نیست. حال سوال این است که امام زمان(ع) در عصر ظهور رجعت می کنند؟ به گزارش پرس شیعه، درباره کیفیت رجعت ائمه و حکومت ایشان...