فهم مشترک از قرآن، فصلی مغفول در دنیای اسلام یادداشت؛

فهم مشترک از قرآن، فصلی مغفول در دنیای اسلام

اگر در سطح فهم حداقلی قرآن در جهان اسلام قدمی برمی داشتیم چه بسا خیلی از این اختلافات به آسانی حل شده و حتی سوء تفاهم ها نیز برطرف می شد.  یادداشت پیش رو به قلم جواد مظفری، دانش آموخته دانشگاه مذاهب اسلامی از نظر می...