بدون جوانان جامعه‌ ای وجود ندارد سخنرانی منتشر نشده امام صدر در جمع دانشجویان لبنانی؛

بدون جوانان جامعه‌ ای وجود ندارد

جوان ‌دانشجو ثروت و سرمایه هر جامعه ‌است، زیرا جوان ‌با امکاناتی‌ که ‌دارد، آینده‌ را می‌سازد ‌و جامعه ‌بدون‌ جوان ‌دانشجو جامعه‌ای ابتر ‌است ‌و بلکه ‌آینده‌ اش بی‌ روح ‌است‌ و هرگاه تفاوتی میان‌ حال‌ و...