تظاهرات حامیان اردوغان در ترکیه

تظاهرات حامیان اردوغان در ترکیه

هزاران نفر از حامیان اردوغان با تجمع در مقابل خانه وی در استانبول خواستار اعدام طراحان کودتای نافرجام شدند. ...