حب دنیا انسان را از وظایف واجب خود باز می دارد آیت الله مصباح یزدی:

حب دنیا انسان را از وظایف واجب خود باز می دارد

آنچه در منابع دینی در خصوص دنیا بیان شده، در واقع نکوهش نگاه و تعلق و حب ما به دنیا است؛ اولین مرتبه خطرناک حب دنیا آن است که انسان را از وظایف واجب خود باز دارد. به گزارش پرس شیعه؛ آیت الله مصباح یزدی شب گذشته در درس...