مفهوم شناسی راه و روش در اسلام ؛ صراط شاهراه هدایت‌ گری در زبان قرآن

مفهوم شناسی راه و روش در اسلام ؛ صراط شاهراه هدایت‌ گری در زبان قرآن

استاد حوزه علمیه قم با اشاره به اینکه قرآن کریم از راه با واژه «صراط» یاد کرده است، اظهار کرد: راه و روش دو مفهوم مجزا از یکدیگر هستند چنانچه که قرآن کریم از روش به‌عنوان «سبیل» یا «منهاج» یاد کرده است. به گزارش پرس...