علم و ایمان، دو بال رسیدن به حکمت الهی است استاد و پژوهشگر حوزه:

علم و ایمان، دو بال رسیدن به حکمت الهی است

استاد و پژوهشگر حوزه گفت: اگر اهل ایمان و اهل دانش باشیم، خدا ما را تنها نخواهد گذاشت؛ خداوند محبوبیت انسان های حکیم را در دل دیگران قرار می دهد، همانطور که محبوبیت امام خمینی (ره) و جانشین خلف ایشان، مقام معظم رهبری در دل...