فعالیت‌ های اقتصادی آستان حضرت معصومه قابلیت الگوسازی برای فعالان اقتصادی

فعالیت‌ های اقتصادی آستان حضرت معصومه قابلیت الگوسازی برای فعالان اقتصادی

مدیر کل فرهنگ و ارشاد قم با بیان این که نشان دادن فعالیت های اقتصادی آستان مقدس حضرت معصومه (س) به مردم، موجب جلب اعتماد آنها می شود، ادامه داد: کارهای اقتصادی آستان مقدس می تواند برای سایر بنگاه های اقتصادی الگو باشد و در...