تحول در علوم انسانی باید با چاشنی بازگشت به معارف دینی باشد رئیس پژوهشکده فرهنگ و مطالعات اجتماعی:

تحول در علوم انسانی باید با چاشنی بازگشت به معارف دینی باشد

رئیس پژوهشکده فرهنگ و مطالعات اجتماعی وابسته به پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی گفت: اگر می خواهیم به نقاط خوبی در زمینه تحول در علوم انسانی دست یابیم باید بدانیم که یان تحول می بایست با چاشنی بازگشت به معارف دینی همراه...