حوزه علمیه فرهنگ متناسب با شبکه های اجتماعی را تولید کند مسئول دبیرخانه انجمن‌های علمی حوزه:

حوزه علمیه فرهنگ متناسب با شبکه های اجتماعی را تولید کند

برای ترویج فرهنگ استفاده از فضای مجازی به یک ساز و کار مناسب نیاز داریم و همانطور که پلیس فتا را برای مقابله با تخلفات ایجاد کردیم، باید مرکزی هم ایجاد می‌شد تا نحوه استفاده صحیح از شبکه‌های اجتماعی را آموزش دهد. به...