دیانت، رهبر سیاست است ونه سیاست، رهبر دیانت یادداشت:

دیانت، رهبر سیاست است ونه سیاست، رهبر دیانت

حفظ حقوق تک تک افراد جامعه و مهم دانستن معیشت و معاد دراداره ی امور روزانه ی آن ها از ضروریات سیاست اسلامی است. بدون توجه به آرمان ها و اهداف متعالی اسلامی سخنی نگوییم و عملی را انجام ندهیم؛ چرا که در این صورت بی تردید...