ماهیت جنبش نرم­‌ افزاری و روند تحقق آن در جامعه

ماهیت جنبش نرم­‌ افزاری و روند تحقق آن در جامعه

غرب به این دلیل قادر به تمدن‌سازی شدکه مبتنی برفرهنگ مادی خود تولید دانش نمود وآن را به ساختار و محصول تبدیل و به دنیا صادر کرد. ما نیز برای پایه­‌ریزی تمدن اسلامی باید این توان راپیدا کنیم. متن پیش رو خلاصه‌ای است از...