تمدن اسلامی ثمره تعامل و هم افزایی بین امام و امت است نویسنده کتاب جستارهایی نظری در باب تمدن اسلامی:

تمدن اسلامی ثمره تعامل و هم افزایی بین امام و امت است

نویسنده کتاب «جستارهایی نظری در باب تمدن اسلامی» گفت: تمدن اسلامی ثمره تعامل و هم افزایی بین امام و امت است. امام از یک طرف وظیفه هدایت و از طرف دیگر زمینه را برای پذیرش فراهم می کند. به گزارش پرس شیعه به نقل از مهر، به...