بستر مناسب اروپا برای افزایش حرکت های افراطی استاد دانشگاه چستر انگلستان عنوان کرد:

بستر مناسب اروپا برای افزایش حرکت های افراطی

نشست «بررسی علل پیوستن جوانان مسلمان اروپا به داعش» با حضور پروفسور شاربروت، استاد دانشگاه چستر انگلستان در دانشکدۀ علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی برگزار شد. به گزارش پرس شیعه، نشست «بررسی علل پیوستن جوانان...