عبادت و بندگی خداوند متعال دارای چه شئونی می باشد؟ گفتاری از آیت الله جوادی آملی؛

عبادت و بندگی خداوند متعال دارای چه شئونی می باشد؟

به عقیده آیت الله جوادی آملی عبادت ذات اقدس اله، شئون مختلفی دارد گاهی به صورت فکر و ذکر و شکر است، گاهی به صورت حرکت و زمانی به صورت سکون. به گزارش پرس شیعه؛ آیت الله جوادی آملی اعتقاد دارد عبادت ذات اقدس اله، شئونی...