دست پاچگی المستقبل لبنان به علت انتقاد از عربستان

دست پاچگی المستقبل لبنان به علت انتقاد از عربستان

حزب  المستقبل  لبنان از وزیر کشور خواست که به جای انتقاد از عربستان ، به تعریف و تمجید از مقام های سعودی بپردازد. به گزارش پرس شیعه؛ نهاد المشنوق  وزیر کشور لبنان اخیرا ازعربستان به علت نقش مخربش در لبنان و منطقه...