سفر روحانی به پاکستان تحت‌ الشعاع تبلیغات شبکه‌ های سعودی قرار گرفته است

سفر روحانی به پاکستان تحت‌ الشعاع تبلیغات شبکه‌ های سعودی قرار گرفته است

مشاور فرهنگی رئیس‌جمهور با بیان اینکه دستاوردهای سفر روحانی به پاکستان تحت‌الشعاع تبلیغات شبکه‌های سعودی-صهیونی قرار گرفته است، گفت: آثار امنیتی این سفر در کوتاه‌مدت و آثار اقتصادی آن در میان‌مدت ظاهر می‌شود. به...