طراحی و ساخت ماهواره های سنجشی و مخابراتی در سال جدید سرپرست پژوهشگاه فضایی ایران خبرداد:

طراحی و ساخت ماهواره های سنجشی و مخابراتی در سال جدید

سرپرست پژوهشگاه فضایی ایران از برنامه ریزی برای ساخت مدل فضایی و پرتاب ماهواره مخابراتی ناهید یک و عملیاتی کردن سامانه مخابراتی بالنی در سال ۹۵، خبر داد. به گزارش پرس شیعه؛ حسن حدادپور افزود: این پژوهشگاه در راستای...