نفوذی ها با تابلوی خودی دیدگاه های دشمن را مطرح می کنند شریعتمداری:

نفوذی ها با تابلوی خودی دیدگاه های دشمن را مطرح می کنند

مدیر مسؤول روزنامه کیهان گفت: امروز نفوذی ها را باید در میان کسانی جست و جو کرد که دیدگاه های دشمنان را در پوشش خودی مطرح می کنند و تابلوی خودی دارد اما خودی نیست. به گزارش پرس شیعه؛ حسین شریعتمداری، مدیر مسؤول روزنامه...