تروریست های داعش زن را کالا می دانند یک مقام سوری:

تروریست های داعش زن را کالا می دانند

گروه تروریستی داعش زن را نوعی کالا می داند، این سخنی است که حسین نوفل رییس پزشکی قانونی سوریه به روزنامه الوطن چاپ دمشق گفت به گزارش پرس شیعه؛ نوفل می گوید، درصد اشتغال زنان در سوریه به میزان زیادی افزایش یافته که به...