ویژگی‌ های برجسته حضرت ادریس و دلایل آن استاد حوزه علمیه قم تبیین کرد؛

ویژگی‌ های برجسته حضرت ادریس و دلایل آن

استاد حوزه علمیه قم با اشاره به اینکه به دلیل انقطاع حضرت ادریس (ع) از عالم حضرت عزرائیل (ع) آرزوی هم نشینی با ایشان را داشت، گفت: دل نبستن به دنیا و انقطاع از عوالم مادی و تبعیت محض از اراده الهی رمز درجات و کمالات برجسته...