هر کدام از اهل بیت مظهر یکی از اسماء حسنای الهی هستند اسماعیلی:

هر کدام از اهل بیت مظهر یکی از اسماء حسنای الهی هستند

عضو حقوقدان شورای نگهبان گفت: کسی نباید این تصور را داشته باشد که پس از مرگش وصیت کند تا به فقرا رسیدگی شود، هرکس باید سعی کند در رفع نیازهای مادی دیگران و رفتار کریمانه و بزرگوارانه همانند امام حسن مجتبی (ع) باشد. به...