حقوق های نجومی فرماندهان سپاه! فرماندهان سپاه چقدر حقوق می گیرند؟

حقوق های نجومی فرماندهان سپاه! فرماندهان سپاه چقدر حقوق می گیرند؟

متن شایعه " حقوقهای نجومی فرماندهان سپاه فرمانده سپاه ۶۳۵ م.ت سردار سلیمانی ۵۹۴ م.ت فرمانده بسیج ۵۵۴ م.ت سردار سلامی ۵۸۹ م.ت سردار غ رشید ۵۸۳ م.ت سردار پاکپور ۵۴۳ م.ت سردار رمضان شریف ۴۷۷ م.ت سردار فدوی ۴۹۶...