آل خلیفه حتی اجازه حمام به مخالفانش نمی دهد

آل خلیفه حتی اجازه حمام به مخالفانش نمی دهد

زندانیان بند عنبر ۸ در زندان الحوض الجاف بحرین در اعتراض به بدرفتاری زندانبانان آل خلیفه اعتصاب غذای نامحدود خود را آغاز کردند چه اینکه آنان را حتی از ابتدایی ترین حقوقشان مانند است حمام یا درمان منع کرده است. به گزارش...