تعالی زدایی از خداوند درعرفان های انحرافی یک کارشناس عرفان های نو ظهور عنوان کرد؛

تعالی زدایی از خداوند درعرفان های انحرافی

حجت الاسلام حسن زاده، کارشناس عرفان های نو ظهور در برنامه شعبده شوم گفت: در عرفان های انحرافی خدای متشخص متعال حضور ندارد و خداوند، تعالی زدایی می شود و در حد یک خدای درون تقلیل پیدا می کند. به گزارش پرس شیعه؛ برنامه...