استخراج ۱۳۰ موضوع در حوزه فقه رسانه ؛ شورای عالی فقه رسانه تشکیل شود پژوهشگر ارشد حوزه رسانه:

استخراج ۱۳۰ موضوع در حوزه فقه رسانه ؛ شورای عالی فقه رسانه تشکیل شود

مدیر دفتر شبکه قرآن و معارف سیما در استان قم با اشاره به موضوعات فقهی استخراج شده در زمینه فقه رسانه گفت: مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) نزدیک به ۱۳۰ موضوع در حوزه فقه رسانه را احصاء کرده و در دستور کار پروژه‌های تحقیقاتی خود...