جزای روزه دار لقای حق است ؛ خودمان را ارزان نفروشیم برشی از کتاب حکمت عبادات آیت الله جوادی آملی؛

جزای روزه دار لقای حق است ؛ خودمان را ارزان نفروشیم

حیف است که انسان به خودش و به غیر خدا و به هر آنچه که متغیّر است، دل ببندد؛ زیرا هر چه غیر خداست، در معرض زوال و تغییر است و نمى‌تواند جزاى انسان باشد؛ جزاى روزه‌دار، لقاى حق است.  آیت الله جوادی آملی در کتاب حکمت عبادات...