یهودیان در ایران با آرامش و آزادی کامل زندگی می‌ کنند خاخام وایس:

یهودیان در ایران با آرامش و آزادی کامل زندگی می‌ کنند

رهبر و سخنگوی جنبش ضد صهیونیستی ناتوری کارتای با اشاره به اینکه پیروان شریعت یهود خواستار فروپاشی اسرائیل هستند، تاکید کرد که یهودیان در ایران با آرامش و آزادی کامل زندگی می‌کنند. به گزارش پرس شیعه؛ دیوید وایس رهبر و...