برگزاری مراسمی را که در آن به اهواز اشاره شد محکوم می کنیم معاون وزیر خارجه کویت:

برگزاری مراسمی را که در آن به اهواز اشاره شد محکوم می کنیم

خالد سلیمان الجار الله معاون وزیر خارجه کویت روز یکشنبه اعلام کرد، دولت این کشور برگزاری مراسمی را که در آن به مساله اهواز اشاره شد، محکوم و مردود می‌شمارد و بر اصل احترام به حق حاکمیت کشورها و عدم دخالت در مسائل داخلی...