اعدام برای جلوگیری از فرار خانواده های شرقاط

اعدام برای جلوگیری از فرار خانواده های شرقاط

یکی از فرماندهان بسیج مردمی عراق گفت که گروه تروریستی "داعش" برای جلوگیری از فرار خانواده ها از مناطق تحت سیطره اش در بخش "شرقاط" واقع در استان "صلاح الدین" شماری را در برابر دیدگان زنان و کودکان اعدام کرد. به گزارش پرس...