کتاب خاورشناسان و ابن عباس نقد و بررسی می شود

کتاب خاورشناسان و ابن عباس نقد و بررسی می شود

گروه مطالعات قرآنی خانه اندیشمندان علوم انسانی نشست نقد و بررسی کتاب خاورشناسان و ابن عباس را برگزار می کند. به گزارش پرس شیعه؛ گروه مطالعات قرآنی خانه اندیشمندان علوم انسانی نشست نقد و بررسی کتاب خاورشناسان و ابن...