خبرنگاران یونان اعتصاب کردند

خبرنگاران یونان اعتصاب کردند

خبرنگاران سراسر یونان به نشانه مخالفت با انجام اصلاحات در ساختار بیمه های تامین اجتماعی دست به اعتصاب زدند. به گزارش پرس شیعه، کلیه خبرنگاران یونانی به نشانه مخالفت با انجام اصلاحات در ساختار بیمه های تامین اجتماعی...