پیگیری بُعد حقوقی فاجعه منا توسط دادستان‌ کل‌ کشور انجام می‌ شود معاون دبیر ستاد حقوق بشر:

پیگیری بُعد حقوقی فاجعه منا توسط دادستان‌ کل‌ کشور انجام می‌ شود

معاون دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه گفت: رئیس قوه قضائیه اقدام در مورد پیگیری فاجعه منا را به دادستانی کل کشور محول کرده و دادستان که وظیفه مدعی‌العمومی را برعهده دارد در این راستا جلسات متعددی با نهادهای ذیربط از جمله...