خلفای مبهم یا خلفای معیَّن

خلفای مبهم یا خلفای معیَّن

اگر برای پیامبر سخت است که امّتش گرفتار نزاع ها و درگیری های سخت باشند، چگونه ممکن است نسبت به مسئله مهم جانشینی خود در حدّ بیان یک عدد اکتفا کند؟ از آنجا که خالق نظام هستی حکیم است هر آنچه برای رسیدن انسان به هدف...