هدف نهایی خدا از خلقت انسان؟!

هدف نهایی خدا از خلقت انسان؟!

پنج هدف از منظر قرآن مطرح است که انسان را به هدف نهایی که عناوین مختلفی مثل قرب الهی ، لقاء الله، سیر إلی الله، وصول به عندالله و عباراتی از این قبیل برای آن انتخاب کردند ، برساند. در قرآن گفته شده که اینها چه نقشی برای...