علمای بحرین : خمس باید زیر نظر علما باشد توطئه جدید آل خلیفه برای دخالت در خمس

علمای بحرین : خمس باید زیر نظر علما باشد

علمای بحرین خاطر نشان کردند: دست درازی به فریضه خمس با هر نامی که صورت بگیرد دست درازی به مذهب شیعه و نقض آشکار آزادی های مذهبی است که قانون اساسی کشور و تمام قوانین و معاهدات بین المللی آن را محترم دانسته است. به گزارش...