داعش، دور موصل، خندق های آتشین حفر کرد

داعش، دور موصل، خندق های آتشین حفر کرد

در حالی که دیپلمات های دوست و دشمن سوریه، به آب در هاون کوبیدن در مجمع عمومی سازمان ملل مشغول بودند، هزاران کیلومتر آن سوتر، در شهر شرقاط، اقداماتی عملی در حال انجام است. به گزارش پرس شیعه؛ "خلیل حرب" در مقاله ای در...