چیزی در عالم نیست که با زبان ریاضیات قابل بیان نباشد شاگرد علامه حسن زاده آملی در همایش بزرگداشت خواجه نصیرالدین طوسی:

چیزی در عالم نیست که با زبان ریاضیات قابل بیان نباشد

محمد حسین نائیجی، از اساتید حوزه علمیه قم گفت:خواجه نصیرالدین طوسی به ریاضیات گرایش بسیار زیادی داشت، امروزه چیزی در عالم نداریم که به زبان ریاضی و کمیت قابل بیان نباشد. به گزارش پرس شیعه، همایش بزرگداشت روز حکیم...