مرحوم دولابی : خود خواهی خوب است!

مرحوم دولابی : خود خواهی خوب است!

مرحوم میرزا اسماعیل دولابی می فرمود: خود خواهی خوب است. اگر انسان خودش را بخواهد، به ضرر خودش کار نمی‌کند و اعمالی که می‌داند یا شنیده برایش خوب است، انجام می‌دهد. اگر آدمی اهل معرفت باشد چیزی را که برایش نافع است از دست...