ایمن شدن انسان از خطورات بادائم الذکر بودن تمام اعضاء و جوارح پای درس اخلاق آیت الله قرهی؛

ایمن شدن انسان از خطورات بادائم الذکر بودن تمام اعضاء و جوارح

آیت الله قرهی در درس اخلاق اخیر حود گفت:دائم الذّکر بودن تمام اعضاء و جوارح ، انسان را از خطورات، ایمن می‌ کند. به گزارش پرس شیعه؛ سیصد و چهل و هفتمین جلسه درس اخلاق آیت‌ الله قرهی با موضوع خطورات و مراقبه که در محل...