درخواست حبس ابد برای دمیر تاش توسط دادستان ترکیه مطرح شد؛

درخواست حبس ابد برای دمیر تاش

دادستان ترکیه بدنبال تصویب طرح سلب مصونیت برخی از نمایندگان مجلس این کشور خواستار زندان بلند مدت برای رهبر حزب دموکراتیک خلق ها شد. به گزارش پرس شیعه به نقل از جمهوریت، دادستان ترکیه خواهان دو بار مجازات حبس ابد برای...