ارجاع ۲۸ شخصیت شیعه به دادگاه جنایی عربستان

ارجاع ۲۸ شخصیت شیعه به دادگاه جنایی عربستان

دادستانی عربستان ۲۸ نفر از شخصیت های بارز شیعه از جمله اساتید دانشگاه، مدیران بانک ها و علمای دینی و بازرگانان را به دادگاه جنایی ارجاع داد. به گزارش پرس شیعه، دادستانی عربستان ۲۸ نفر از شخصیت های بارز و کاردان شیعه از...