تبدیل فرصت‌ ها به تهدید با مصادره داشته‌ های فرهنگی معاون بین‌ الملل سازمان فرهنگ:

تبدیل فرصت‌ ها به تهدید با مصادره داشته‌ های فرهنگی

معاون بین‌ الملل سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، داشته‌های فرهنگی و مفاخر علمی را از عوامل مثمرثمر در ایجاد همگرایی و انسجام ملی میان مردمان یک منطقه دانست و اظهار کرد: مصادره داشته‌های فرهنگی یک ملت، تبدیل فرصت‌ها...