ریاضت اقتصادی و ناامیدی دانشجویان ممتاز سعودی

ریاضت اقتصادی و ناامیدی دانشجویان ممتاز سعودی

بحران اقتصادی عربستان سعودی و کسری بودجه، بخش آموزش این کشور را نیز تحت تاثیر قرار داده است. به گزارش پرس شیعه، به نظر می رسد بحران اقتصادی عربستان سعودی و کسری بودجه، بخش آموزش این کشور را نیز تحت تاثیر قرار داده و...