دانشگاه دمشق تاریخ عرب را دوباره می نویسد

دانشگاه دمشق تاریخ عرب را دوباره می نویسد

دانشگاه دمشق با تشکیل کمیته ای هفت نفره از متخصصان تاریخ تصمیم دارد تاریخ عرب را بازنویسی کند. به گزارش پرس شیعه؛ اعضای این کمیته تأکید کرده اند به دلیل شرایط کنونی سوریه و دشواری ارتباط با دانشمندان و استادان خارج از...