سردار احمد وحیدی رئیس دانشگاه عالی دفاع ملی شد با حکم رئیس ستاد کل نیروهای مسلح؛

سردار احمد وحیدی رئیس دانشگاه عالی دفاع ملی شد

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح سردار احمد وحیدی را به عنوان رئیس جدید دانشگاه عالی دفاع ملی منصوب کرد. به گزارش پرس شیعه؛ سردار احمد وحیدی با حکم رئیس ستاد کل نیروهای مسلح به عنوان رئیس جدید دانشگاه عالی دفاع ملی منصوب...