کرسی ترویجی تحلیلی از هویت معنا و استلزامات آن در تماشاگه عرفان در دانشگاه قم برگزار می شود؛

کرسی ترویجی تحلیلی از هویت معنا و استلزامات آن در تماشاگه عرفان

دانشگاه قم با مشارکت دبیرخانه هیأت حمایت از کرسی های نظریه پردازی، کرسی ترویجی «تحلیلی از هویت معنا و استلزامات آن در تماشاگه عرفان (با نگاهی به اهمیت آن در زبان شناسی)» را برگزار می کند. به گزارش پرس شیعه؛ دانشگاه قم...