دیپلمات خوب آرمان، امکان و توان را همزمان در نظر می گیرد فرهنگ رجایی:

دیپلمات خوب آرمان، امکان و توان را همزمان در نظر می گیرد

رئیس دانشکده علوم انسانی دانشگاه کارلتون کانادا با بیان اینکه دیپلماسی مصلحت اندیشی در ورای مرزها و در کشور مهمان است، شالوده جهانداری را بر سه پایه ملک، مصلحت و تدبیر استوار دانست. به گزارش پرس شعه؛ جلسه سخنرانی دکتر...