بهائیت، از دیدگاه محققان ایرانى‏ ؛ ماهیت استعمارى بابیت و بهائیت نگاهی به دیدگاه های محققان ایرانی در خصوص بهائیت؛

بهائیت، از دیدگاه محققان ایرانى‏ ؛ ماهیت استعمارى بابیت و بهائیت

نکته‌ای که در خصوص بهائیت در خور تأمل است اشتراک نظر و توافق مورخان و محققان با وجود گرایش‌های متنوع سیاسی و فکری، در وابستگی سران بهائیت به استعمار است.  متن پیش رو یادداشتی از داود مهرورز درباره نظر محققان ایرانی در...