ضرورت ارتباط فلسفه و علوم اجتماعی داوری اردکانی در مراسم رونمایی از آثار عماد افروغ:

ضرورت ارتباط فلسفه و علوم اجتماعی

داوری اردکانی گفت: علوم انسانی اگر به فلسفه بی توجه باشد، سطحی می ماند و فلسفه نیز اگر به جامعه بی اعتنا باشد گرفتار مفهوم سازی می شود. به گزارش پرس شیعه، مراسم رونمایی از دو کتاب «دیالکتیک و تفاوت» نوشته آلن نری با ترجمه...